Wyprawka szkolna

 

 

 

Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:

 

 1. W zakresie zakupu podręczników - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

 • w klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

 • klasach I branżowych szkół I stopnia,

 • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).
   

        2. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

 • w klasach II i III szkoły podstawowej,

 • klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

 • klasach I branżowych szkół I stopnia,

 • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

 1. wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018, wraz z instrukcją wypełniania,

 2. wzór tabeli zawierającej dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, które dyrektor powinien złożyć w Urzędzie Dzielnicy (szkoły nadzorowane przez Dzielnicę) lub Miejskim Biurze Finansów Oświaty (szkoły specjalne).

   

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w sekretariacie Szkoły

w terminie do 10 września 2017 r. do godz. 15:00.

 

Pliki do pobrania:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/14928-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20172018


 


 

Aktualności

Kontakt

 • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
  Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
  02-353 Warszawa
 • 22-822-32-52

Galeria zdjęć